ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

      ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.cdconlineshop.com โดยบริษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัทฯ ตลอดจนเป็นอีกช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ใช้บริการ
 
1. ข้อกำหนดและเงื่อนไข
      การเข้าใช้บริการเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข และข้อตกลงนี้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษา ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงฉบับนี้ก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ ยอมรับข้อตกลงทุกประการ  และพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ข้อกำหนด และ เงื่อนไขต่างๆให้มีความเหมาะสมยิ่งต่อสถานการณ์ปัจจุบันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
2.  เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก
      2.1 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์สามารถสั่งซื้อสินค้า หรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
      2.2 ในการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
      2.3 ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บรักษา User Name และ Password รวมทั้งข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับห้ามไปเปิดเผยให้แก่บุคคลอื่นใดทราบ
      2.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่นและ/หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
      2.5 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากบริษัทฯพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเท็จ ไม่ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ผู้ใช้บริการไม่รักษา User Name และ Password เป็นความลับ และ/หรือผู้ใช้บริการกระทำการไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์โดยมีเจตนาทุจริต

 
3.  ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและสิทธิบัตร
      3.1 เครื่องหมายการค้า รูปแบบในการนำเสนอ และส่วนต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ตลอดจนเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุที่มาจากแหล่งอื่น ถือเป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามผู้ใดกระทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดาวน์โหลด หรือดัดแปลงไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้
      3.2 สินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆบริษัทฯจะไม่รับผิดใดๆในการละเมิดสิทธิที่ผู้อื่นกระทำขึ้น

 
4.  คำบรรยายสินค้า และสีของรูปภาพ
      บริษัทฯ จะพยายามอธิบายสินค้าให้ถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่อาจยืนยันได้ว่าคำบรรยายสินค้าบนเว็บไซต์จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ทั้งนี้บริษัทฯมีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนจากการถ่ายภาพ และ/หรือจากการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป
 
5.  การป้องกันการฉ้อโกง
      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อ หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการ หากตรวจพบบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกง หรือมีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯบังคับใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ รวมถึงบริษัทฯเองจากการถูก หลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 
6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
      บริษัทฯยินดีรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากท่านเกี่ยวกับเว็บไซต์ สินค้าและบริการของบริษัทฯ โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวจะไม่ถือเป็นความลับ และอาจถูกนำไปใช้ ดัดแปลง ทำซ้ำ และเผยแพร่ได้เพื่อจุดประสงค์ใดๆ  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะไม่เชื่อมโยงชื่อ นามสกุลของท่านกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อนเว้นแต่ในกรณีที่เป็นการขัดต่อข้อกฎหมายเท่านั้น
 
7.เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า
      7.1 สินค้า  
           - สินค้าที่สั่งซื้อจากเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ที่จัดขึ้นภายในศูนย์การค้า          
      7.2 ราคา
         ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด(ถ้ามี)เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย(บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯจะแจ้งราคาสุทธิ(รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า      
      7.3 การชำระเงิน
      ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่บริษัทฯได้รับคำสั่งซื้อ
      7.4 ความเป็นเจ้าของ
      สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของบริษัทฯ จนกว่าจะได้มีการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

     
8.นโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)
      กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทฯเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับอย่างดีที่สุด
      8.1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
      บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพศ อายุ อาชีพ ความสนใจส่วนตัวของท่าน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้ว ท่านจะมีสิทธิในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆของเว็บไซต์
      8.2 การเก็บข้อมูลของสมาชิก
      บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาเว็บไซต์ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคัดเลือกสินค้าและบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสมาชิก ซึ่งบริษัทอาจส่งอีเมล์ถึงท่านเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการขาย หากท่านไม่ประสงค์จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความต้องการได้
      8.3 การเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก
      บริษัทฯจะรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ บริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านก่อน
      8.4 ข้อควรระวัง
      ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงPassword สำหรับเข้าเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้งก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น


9.นโยบายการคืนสินค้า
      สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
-    สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่แตกหัก เสียหาย ไม่มีร่องรอยการแกะบรรจุภัณฑ์และผ่านการใช้งานมาก่อน
-    ยกเว้น สินค้าราคาพิเศษ, สินค้าสั่งตัด/สั่งผลิต, ชุดเครื่องนอน, อุปกรณ์ห้องน้ำ, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน, เครื่องครัว, เฟอร์นิเจอร์
-    ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า
ทั้งนี้การรับคืน/เปลี่ยนสินค้าให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้โดย                        
      -  ส่งสินค้าที่ทำการไปรษณีย์สาขาใกล้บ้าน โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อพร้อมกับสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน ส่งมายังที่อยู่ต่อไปนี้ (ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า)

                          บริษัท ลักซ์เซอรี แอท ลีฟวิง จำกัด
                          แผนกลูกค้าสัมพันธ์ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์
                          เลขที่ 1420/1 โครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร E ชั้น 3
                          ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น
                          เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240


        หมายเหตุ     ก่อนการเปลี่ยน/คืนสินค้ากรุณาส่ง email มาที่ : admin@cdconlineshop.com และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ก่อนการเปลี่ยน/คืนมายังบริษัท โดยระบุรายละเอียดดังนี้

•    ชื่อ-ที่อยู่ผู้ซื้อ
•    เลขที่เอกสารหลักฐานการสั่งซื้อ/ชำระเงิน
•    รายการสินค้า-จำนวนสินค้า
•    เหตุผลในการขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

 
10.นโยบายการจัดส่งสินค้า
      บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้นด้วยบริการจัดส่งสินค้าของTNT, ไปรษณีย์ไทย โดยมีระยะเวลา จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าภายใน7 วันทำการนับจากที่บริษัทได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
      กรณีที่ต้องการให้จัดส่งต่างประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่านทางอีเมล์ admin@cdconlineshop.com


เงื่อนไขการจัดส่ง
      -  บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากบริษัทฯ
      -  การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกันขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
      -  สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมากจากการระบุสถานที่จัดส่งไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
      -  ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้(อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย)บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์
      -  ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ทั้งนี้อาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง